ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΟΣ-ΑΕΡΟΣ

 

 

 Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής(εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα. Στις μονάδες (ή συσκευές) αυτές, ο απορριπτόμενος (απαγόμενος αέρας) που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου , (ψυχρός ή θερμός ) προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος και έτσι η απαιτούμενη ισχύς της κλιματιστικής μονάδας (τοπικής ή κεντρικής), είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που θα απαιτούσε η εγκατάσταση για τον πλήρη κλιματισμό ενός κτηρίου.

Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν και μεμονομένα για τον αερισμό - εξαερισμό οικιακών χώρων επιτυγχάνοντας μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι εναλλάκτες αέρα / αέρα, είναι δύο ρευστά αέρια που ανταλλάσουν θερμότητα. Η πιο συχνή εφαρμογή τους είναι σε εγκαταστάσεις εξαερισμού, όπου ο αέρας που πετάμε (απαγωγή), διασταυρώνεται (χωρίς να ανακατεύεται) με τον αέρα προσαγωγής, και του προσδίδει θερμότητα πριν πεταχτεί στο περιβάλλον. (Αν έχουμε ψύξει έναν χώρο στους π.χ. 25οC το καλοκαίρι, ο αέρας που απορρίπτουμε με την απαγωγή θα είναι θερμοκρασίας 25οC και ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο θα είναι π.χ. 40οC. Με την παρεμβολή ενός τέτοιου εναλλάκτη, τα δύο ρεύματα αέρα ανταλλάσουν θερμότητα στον εναλλάκτη, και έτσι ο αέρας που απορρίπτουμε θα έχει θερμοκρασία π.χ. 30οC αντί για 25, και ο αέρας που προσάγουμε στο χώρο θα έχει π.χ. 33oC αντί για 40, πράγμα που σημαίνει ότι προσθέτουμε στο χώρο λιγότερο ψυκτικό φορτίο αερισμού, και συνεπώς κάνουμε οικονομία. Οι εναλλάκτες αυτού του τύπου είναι πιο αποδοτικοί στην ψύξη και λιγότερο στη θέρμανση.